Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 11/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lubaniu z 2013-03-26

Sygn. akt. I C 11/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26.03.2013r.

Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział I Cywilny

w składzie :

Przewodniczący : SSR Beata Wolańska - Graf

Protokolant : Joanna Szabat

po rozpoznaniu w dniu 26.03.2013r. w Lubaniu

sprawy z powództwa G. D.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powoda G. D. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 360 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Powód G. D. początkowo wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. kwoty 30.000 zł tytułem odszkodowania za naruszenie praw człowieka i godności osobistej , o nakazanie pozwanemu wykreślenia nieuzasadnionej i nieudowodnionej szkody z rejestru Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w trybie natychmiastowym , o podanie wyroku do publicznej wiadomości oraz o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu . W uzasadnieniu podał, że pozwany przysłał do niego pismo dot. likwidacji szkody komunikacyjnej ,iż w dniu 13.12.2011r. w miejscowości K. miał uczestniczyć w kolizji drogowej kierując swoim samochodem m-ki F. (...) . Powód w odpowiedzi wysłał pismo w którym wyjaśnił ,że nigdy nie był w miejscowości K. i nie uczestniczył w żadnej kolizji . Nie otrzymał na nie odpowiedzi. W dniu 14.12.2012r. powód sprzedał samochód m-ki F. (...) i wysłał pozwanemu zawiadomienie o sprzedaży z wnioskiem o zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej . Otrzymał odpowiedź ,że nie należy mu się zwrot składki ponieważ z jego ubezpieczenia wypłacono odszkodowanie. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie odpowiedziało na kolejne pisma powoda w tej sprawie. Powód uważa, że pozwany obciążył go niesłusznie odpowiedzialnością z tytułu wypadku , którego nie spowodował. Prokuratura odmówiła mu prowadzenia postępowania w tej sprawie . Przy zawieraniu kolejnych umów ubezpieczenia OC musi się wstydzić . Nadto został nadszarpnięta jego reputacja agenta ubezpieczeniowego . Spowodowało to nerwy i stres .

Na rozprawie w dniu 19.11.2012r. powód sprecyzował swoje żądanie w ten sposób , iż wniósł o zasądzenie od pozwanego zadośćuczynienia w kwocie 30.000 zł i przeprosiny w prasie lokalnej , w związku z naruszeniem jego dóbr osobistych , a w szczególności dobrego imienia.

Następnie pismem z dnia 23.11.2012r. powód reprezentowany przez adwokata J. K. ograniczył żądanie pozwu do kwoty 5.000 zł , tytułem zadośćuczynienia za naruszenie czci i utraty zaufania jako agenta ubezpieczeniowego i wniósł o zasadzeni kosztów procesu ,w tym kosztów zastępstwa procesowego .

Pozwany (...) S.A. wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda kosztów procesu , w tym kosztów zastępstwa procesowego . Zarzucił powodowi , iż jego roszczenie nie zostało wykazane co do wysokości i co do zasadności . Powód nie wykazał , aby z winy strony pozwanej doznał krzywdy , której wymiar uzasadniałby przyznanie zadośćuczynienia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Powód G. D. był właścicielem samochodu osobowego m-ki F. (...) nr rej . (...) ubezpieczonego od OC u pozwanego (...) S.A. zgodnie z polisą o nr (...) . W dniu 11.12.2011r. pojazd ten stał na podwórku posesji w K. 14, gm. Leśna i nie uczestniczył w tym dniu w żadnej kolizji . Powód nigdy nie był w miejscowości K..

/ Dowód : akta szkody k. 29, wniosek k. 13, zeznania powoda k. 61-62/

Do pozwanego (...) S.A. została zgłoszona szkoda powstała w skutek kolizji mającej miejsce w dniu 11.12.2011r. w miejscowości K.. Z uzyskanych przez pozwanego informacji od policji wynikało ,że sprawcą kolizji był powód kierujący samochodem m-ki F. (...) nr rej . (...) i ponosi on odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku tego zdarzenia .

Pozwany w oparciu o posiadane informacje przystąpił do likwidacji szkody , którą zgłosił poszkodowany Ł. K. , kierujący samochodem D. (...) nr rej. (...).

/ Dowód : akta szkody k. 29, wniosek k. 13, zeznania powoda k. 61-62/

Pozwany pismem z dnia 19.12.2011r. zwrócił się do powoda o złożenie wyjaśnień dotyczących wyżej wymienionej szkody .

Powód w odpowiedzi na to pismo poinformował pozwanego ,że nie był sprawcą przedmiotowej kolizji i szkody , nigdy nie był w miejscowości K.. W dniu 11.12.2011r. F. (...) nr rej . (...) stał , w stanie niezdatnym do jazdy , z powodu uszkodzonej elektroniki , na podwórku posesji w K. 14, gm. Leśna . F. (...) nie ma żadnych uszkodzeń.

Powód nie otrzymał żadnej odpowiedzi na swoje pismo .

/ Dowód : dokumentacja likwidacji szkody k. 10: pisma powoda do

pozwanego k. 9, zeznania powoda k. 61-62/

Powód pismem z dnia 22.02.2012r. poinformował pozwanego ,że w dniu 14.02.2012r. sprzedał samochód m-ki F. (...) nr rej . (...) i wniósł o zwrócenie mu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia .

Pozwany w odpowiedzi poinformował powoda, że nie przysługuje mu zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia , ponieważ szkoda za którą Zakład (...) wypłacił lub jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych , nastąpiła w okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy . Kolejne pismo powoda z dnia 19.03.2012r. w tej sprawie pozostało bez odpowiedzi .

/ Dowód : wniosek z dowodem doręczenia k. 13-14, pisma powoda do pozwanego k. 13-14, 5, pismo pozwanego do powoda k. 6 , zeznania powoda k. 61-62/

Powód złożył do Prokuratury Rejonowej w Lubaniu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 298§1 kk . Prokuratura odmówiła jednak wszczęcia dochodzenia w tej sprawie .

/ Dowód : zawiadomienie z dnia 21.02.2012r. k. 8, odwołanie k. 12, zeznania powoda k. 61-62/

M. F. – kierownik (...) S.A. a-mailem z dnia 2.10.2012r. poinformował powoda , że na skutek błędu w zgłoszeniu szkody podano polisę sprawcy o nr (...) . Następnie po otrzymaniu informacji od powoda i sprostowaniu informacji od policji ustalono ,że likwidacja szkody powinna nastąpić z polisy o nr (...) . W związku z tym likwidacja szkody z polisy o nr (...) została zakończona bez wypłaty odszkodowania , a roszczenie zgłaszającego poszkodowanego przekierowane na właściwą polisę o nr (...) . W zaistniałej sytuacji nie było żadnych oskarżeń , ani prób wyłudzenia , a jedynie ludzka pomyłka przy zgłaszaniu szkody , polegająca na podaniu złego numeru polisy .

/ Dowód : a-mailem z dnia 2.10.2012r. k. 20, akta szkody k. 29/

Powód od maja 2010r. do stycznia 2013r. wykonywał zawód agenta ubezpieczeniowego i reprezentował TU E. Hestia.

/ Dowód : zeznania powoda k. 61-62/

Sąd zważył co następuje :

Roszczenie powoda nie zasługuje na uwzględnienie .

Stosownie do dyspozycji art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka , jak zdrowie , wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Cześć i godność , jako wartości właściwe każdemu człowiekowi , Sąd Najwyższy uznaje za najważniejsze . Cześć , dobre imię i dobra sława człowieka są pojęciami obejmującymi wszystkie dziedziny życia osobistego , zawodowego i społecznego . Naruszenie czci może więc nastąpić zarówno przez pomówienie jak i zarzucenie niewłaściwego postępowania pod warunkiem , że wspomniane wyżej pomówienie czy zarzuty narażają konkretną osobę na utratę zaufania potrzebną do wykonywania zawodu lub innej działalności / vide , Wyrok S.N. z dnia 08.10.1987 r. II CR 269/87 OSNCP 4/89 poz. 66 / .

W myśl art. 448 k.c. w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

Do bezspornych przesłanek odpowiedzialności na podstawie art. 448 k.c. zalicza się naruszenie dobra osobistego, powodujące szkodę niemajątkową oraz związek przyczynowy między tym naruszeniem a szkodą niemajątkową, która spowodowana jest naruszeniem. Nadto w judykaturze i piśmiennictwie przeważa stanowisko, że przesłanką przyznania świadczeń przewidzianych w art. 448 k.c. jest wina sprawcy naruszenia dobra osobistego – zarówno umyślna, jak i nieumyślna, w tym nawet culpa levissima, czyli podstawą tej odpowiedzialności jest nie tylko bezprawne, ale także zawinione działanie sprawcy naruszenia dobra osobistego.

Pozwany słusznie zarzucił, że powód nie sprecyzował dokładnie na czym polegać miało naruszenie jego dobrego imienia i jakie skutki miało to naruszenie. Nie wykazał również winy strony pozwanej , ani nie wskazał również dlaczego domaga się zadośćuczynienia w kwocie 5.000 zł i dlaczego kwotę taką uznaje za adekwatną do stopnia doznanego uszczerbku . Nadto nie wykazał , aby faktycznie poniósł uszczerbek , za który winien otrzymać zadośćuczynienie.

W ocenie Sądu zachowanie pozwanego polegające na poradzeniu likwidacji szkody komunikacyjnej z polisy powoda - nie stanowiło naruszenia dóbr osobistych powoda , a tym samym nie spowodowało naruszenia jego godności , dobrego imienia, czci i utraty zaufania jako agenta ubezpieczeniowego . W ocenie Sądu nie mogło również podważyć dobrego imienia powoda w jego rodzinie, która z całą pewnością wiedziała , że nie uczestniczył on w kolizji w miejscowości K..

Strona pozwana przy likwidacji szkody postępowała w rutynowy i standardowy sposób . Likwidowała ją z polisy powoda , ponieważ otrzymała nieprawdziwą informację z policji na temat numeru polisy sprawcy szkody . Policja pomyliła numery polisy sprawcy i zamiast prawidłowego numeru polisy (...) , podała numer polisy powoda (...) . Z tego powodu powód otrzymał pismo z dnia 19.12.2011r. w którym pozwany zwrócił się do powoda o złożenie wyjaśnień dotyczących przedmiotowej szkody komunikacyjnej . Po otrzymaniu informacji od powoda , iż nie uczestniczył w takim zdarzeniu sprawę wyjaśniono i w sposób prawidłowy ustalono sprawcę szkody .

W ocenie Sądu działania pozwanego w żaden sposób nie naruszyły dóbr osobistych powoda.

Dla naruszenia dobrego imienia danej osoby warunkiem koniecznym jest utrata zaufania potrzebna do wykonywania działalności , w powyższym przypadku agenta ubezpieczeniowego .

Powód w żaden sposób nie wykazał, że na skutek działania powoda utracił zaufania jako agent ubezpieczeniowy. Co prawda zeznał ,że stracił jednego bliżej nieokreślonego klienta ,ale nie wykazał z jakiego dokładnie powodu . Zdaniem Sądu potencjalni klienci nie mogli mieć żadnej wiedzy na temat likwidacji przedmiotowej szkody komunikacyjnej z polisy powoda ( chyba ,że sam im o tym opowiedział ) i z tego powodu nie miało to wpływu na jego dobre imię jako agenta ubezpieczeń. W ocenie Sądu powód w ogóle nie wykazał , iż utracił przymiot dawania rękojmi należytego wykonywania czynności agencyjnych , oraz nie wykazał ,że działanie pozwanego mogło mieć na to jakikolwiek wpływ.

Powód przyznał , że ostatecznie odszkodowanie nie zostało wypłacone z jego polisy. Nie potrafił on podać czy w ewidencji prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest wpis na jego temat jako sprawcy szkody komunikacyjnej . Twierdził, że obecnie utracił zniżki OC , ale nie potrafił sprecyzować w jakiej kwocie , ani nie udowodnił tego .

Warunkiem konicznym dla uwzględnienia roszczenia odszkodowawczego było wykazanie przez powoda , że jego dobra osobiste w postaci dobrego imienia i godności zostały naruszone przez pozwanego . Rzeczą jego było także wykazanie związku przyczynowego między zachowaniem pozwanego , a naruszeniem dobrego imienia .

Okoliczności te nie zostały wykazane . Stąd też Sąd powództwo oddalił .

Rozstrzygniecie o kosztach procesu, na które złożyły się : poniesione przez pozwanego wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 360 zł Sąd oparł o dyspozycję art. 98§1i3 k.p.c. w zw. z § 11 ust. 1 pkt. 2 Rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. /Dz.U. Nr 163, poz. 1348 / – w myśl zasady odpowiedzialności za wynik procesu .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Góral
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Wolańska-Graf
Data wytworzenia informacji: