Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 134/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lubaniu z 2013-11-14

Sygnatura akt IVP 134/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubań, dnia 14 listopada 2013r.

Sąd Rejonowy w Lubaniu IV Wydział Pracy w następującym składzie:

Przewodniczący: PSS Jerzy Miedziński, ,

Protokolant: kier. sek. Danuta Wowczyk,

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2013r. w Lubaniu

sprawy z powództwa D. C., B. H., O. K., G. R., A. L., S. M., B. R., E. S.

Przeciwko Ośrodkowi (...) w L.

- o odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;

I.  powództwa oddala,

II.  nie obciąża powodów kosztami zastępstwa procesowego

UZASADNIENIE

Powodowie: D. C. , B. H., O. K., G. R., A. L., S. M. , B. R., E. S. wnieśli pozwy przeciwko Ośrodkowi (...) w L. o zasądzenie odpowiednio kwot : 5.433,90zł, 3.036zł, 5.839,90zł, 3.257,28zł, 5.475,48zł, 5.925,60zł, 5.491,36zł, 5.861,22zł z ustawowymi odsetkami od 31 lipca 2013r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu podnieśli, iż strona pozwana rozwiązała z nimi umowy o pracę zawarte na czas nieokreślony i przyczyną wypowiedzenia była likwidacja z dniem 1 lipca 2013r. Działu Ż. w Ośrodku (...). Wystąpili o wypłacenie im odprawy lecz otrzymali odpowiedź negatywną.

Mając na uwadze względy ekonomii procesowej Sąd połączył wszystkie pozwy do łącznego rozpoznania.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództw. W uzasadnieniu podniósł, iż jedyną podstawą do dochodzenia od pozwanej odpraw pieniężnych z tytułu rozwiązania stosunków pracy mogłyby stanowić przepisu ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Jednak zgodnie z brzmieniem przepisu art. 1 ust. 1 tejże ustawy – stosuje się ją w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej dwudziestu pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W tym przypadku w Ośrodku (...) zatrudnionych było mniej niż dwudziestu pracowników dlatego brak jest podstaw do wypłaty odpraw.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

D. C. , O. K., G. R., A. L., S. M. , B. R., E. S. zatrudnieni byli w jednostce budżetowej Stołówki Szkolne w L. na stanowiskach kucharza i pomocy kuchennej, a B. H. na stanowisku sprzątaczki.

(dowód: akta osobowe powodów).

Uchwałą Rady Miasta L. z dnia 28 lutego 2012r. z dniem 30 czerwca 2012r. zlikwidowana została jednostka budżetowa Stołówki Szkolne w L.. Mienie likwidowanej jednostki zostało przejęte w użytkowanie przez Ośrodek (...) – jednostkę budżetową Gminy Miejskiej L.. Pracownicy jednostki budżetowej Stołówki Szkolne na mocy art. 23 1 Kodeksu Pracy stali się pracownikami Ośrodka (...) w L..

Uchwałą Rady Miasta L. z dnia 28 lutego 2012r. utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Ośrodek (...) w L..

(dowód: uchwały Rady Miasta L. k. 76,77).

Pracownicy jednostki budżetowej Stołówki Szkolne w L. zostali poinformowani pismami z dnia 4 lipca 2012r. że z dniem 1 lipca 2012r. stają się z mocy prawa pracownikami Ośrodka (...) w L.. Jednocześnie w tych samych pismach poinformowano ich , że mogą w terminie dwóch miesięcy bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem rozwiązać stosunek pracy i rozwiązanie to w tym trybie powoduje skutki jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

(dowód: akta osobowe powodów).

Żaden z powodów nie złożył wniosku o rozwiązanie stosunku pracy (okoliczność bezsporna).

Uchwałą Rady Miasta L. z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka (...) w L. zlikwidowany został Dział Ż..

(dowód: uchwała Radu Miasta L. k. 130, zeznania świadka M. T. (1) k. 146v).

Pismami z dnia 30 kwietnia 2013r. zakład pracy rozwiązał z powodami umowy o pracę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na 31 lipca 2013r. Jako przyczynę podano likwidację z dniem 1 lipca 2013r. Działu Ż. w Ośrodku (...) na podstawie uchwały Rady Miasta L. z dnia 30 kwietnia 2013r.

(dowód: pisma o rozwiązaniu umów o pracę w aktach osobowych powodów).

Powodowie zwrócili się do pozwanego o wypłacenie odpraw w związku z wypowiedzeniem umów o pracę lecz otrzymali odpowiedzi odmowne.

(dowód: akta osobowe powodów).

Sąd zważył, co następuje:

roszczenia powodów uznać należało za bezzasadne.

Powodowie w pozwach jako podstawę prawną dochodzonych roszczeń wskazali treść przepisu art. 23 1 §1 kp. Przepis ten stanowi, iż w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy z zastrzeżeniem przepisów § 5. Przepis ten nie może stanowić podstawy do ewentualnej wypłaty odprawy.

Jedyną podstawą do wypłaty odprawy pieniężnej stanowią przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Jednak zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 przepisy tej ustawy stosuje się do zakładu pracy zatrudniającego co najmniej dwudziestu pracowników.

Z treści pism o rozwiązaniu z powodami umów o pracę wynika, że przyczyną wypowiedzeń jest likwidacja stanowiska pracy a zatem wypowiedzenie mieści się w pojęciu przyczyny niedotyczące pracowników , jednak z materiału dowodowego wynika, że jednostka budżetowa – Ośrodek (...) zarówno w dacie wręczenia powodom pism o rozwiązaniu umów o pracę , jak i w dacie zakończenia stosunków pracy nie zatrudniał co najmniej dwudziestu pracowników.

Z zeznań dyrektora Ośrodka (...) jednoznacznie wynika, że w stołówce zatrudnionych było dwanaście osób , a w biurze łącznie z nią trzy osoby, czyli piętnaście osób (k. 148).

Nie można też uznać, że pracodawcą powodów był Urząd Miasta L.. Ośrodek (...) jest oddzielną jednostką budżetową i nie wchodzi w skład struktury Urzędu Miasta. Na czele tej jednostki budżetowej stał dyrektor , który nią zarządzał, był pracodawcą powodów i on rozwiązał z nimi umowy o pracę. Wynika to z materiału dowodowego , a w szczególności z zeznań świadka M. T. k. 146v) oraz dyrektora W. S. (k.148).

Mając powyższe okoliczności na uwadze uznał Sąd, że brak jest podstaw do zasądzenia na rzecz powodów na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników albowiem zakład pracy , w którym zatrudnieni byli powodowie nie zatrudniał co najmniej dwudziestu pracowników i dlatego też ich roszczenia oddalił.

Na mocy art. 102 kpc Sąd nie obciążył powodów kosztami zastępstwa procesowego mając na uwadze fakt, iż znajdują się w trudnej sytuacji materialnej , w szczególności z powodu rozwiązania z nimi stosunków pracy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wowczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  PSS Jerzy Miedziński,
Data wytworzenia informacji: