Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 201/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Lubaniu z 2012-11-13

Sygn. akt RIIIC 201/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2012r.

Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR B. Niderfier - Turkiewicz

Ławnicy : ---

Protokolant : B. Sommer

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2012r. w Lubaniu

przy udziale ---

(wymienić prokuratora lub przedstawiciela organizacji społecznej ,jeśli brał udział)

sprawy z powództwa A. S.

przeciwko K. S.

o podwyższenie alimentów

I. rentę alimentacyjną zasądzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 6 października 2009 r. w sprawie sygn. akt RIIIC 156/09 od pozwanego K. S. na rzecz powódki A. S. w kwocie 800 złotych miesięcznie podwyższa z dniem 1 października 2012 r. do kwoty 1100 /jeden tysiąc sto/ złotych miesięcznie i nakazuje pozwanemu, aby alimenty w podwyższonej kwocie płacił z góry do dnia 10-go każdego kolejno po sobie stepującego miesiąca, z odsetkami ustawowymi obowiązującymi w okresie wymagalności świadczenia głównego w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat,

II.dalej idące powództwo oddala,

III.umarza postępowanie w części żądania cofniętego przez powódkę,

IV. nakazuje pozwanemu, aby uiścił na rzecz Skarbu Państwa - Sąd Rejonowy w Lubaniu kwotę 180 złotych tytułem opłaty sądowej ,

V. wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt RIIIC 201/12

UZASADNIENIE

Powódka A. S. wniosła o podwyższenie do kwoty 1400 miesięcznie renty alimentacyjnej w kwocie 800zł zasądzonej na jej rzecz od pozwanego K. S. i zwolnienie od kosztów postępowania.

W uzasadnieniu wyjaśniła, że w maju 2012 roku zdała maturę i dostała się na studia stacjonarne we W.. Alimenty w dotychczasowej kwocie nie wystarczają na spokojne kontynuowanie nauki i utrzymanie się w mieście akademickim. Obecnie mieszka tylko z mamą w L. i utrzymuje się z jej pensji i alimentów. Od ostatniego przyznania alimentów minęło sporo czasu, w którym pozwany nie kontaktował się z nią i nie świadczył na jej rzecz dodatkowej pomocy finansowej. W tym czasie powódka miała wiele dodatkowych wydatków związanych z kursem języka angielskiego , korepetycjami z matematyki, wizytami u ortodonty i wymiany aparatu ortodontycznego, uroczystościami półmetkowymi w szkole, osiemnastymi urodzinami, kursem prawa jazdy, wyjazdami na wycieczki szkolne, wizytami u dentysty , z zakupem laptopa, z studniówka i maturą oraz rekrutacją na studia.

A. S. potrzebuje 400zł miesięcznie na jedzenie, 200-300 zł na odzież, 80zł z tytułu abonamentu za telefon komórkowy i 50zł z tytułu opłaty za Internet mobilny. A. S. chorując na drogi moczowe wydaje 60-100zł na badania kontrolne i leki. W ostatnich trzech latach nasiliły się też objawy alergii i problemy związane z utrzymaniem właściwego poziomu żelaza w organizmie. Dalej A. S. twierdziła, że koszt utrzymania studenta wynosi 1400zł miesięcznie. Jej mama spłaca jeszcze kredyt związany z podziałem majątku dorobkowego i ma ograniczone środki na utrzymanie studiującej powódki. Obecnie K. S. nie płaci już alimentów na brata powódki M. S. (1), który od dwóch lat mieszka osobno i usamodzielnił się.

W odpowiedzi na pozew K. S.wniósł o oddalenie powództwa i zwolnienie od kosztów postępowania. Twierdził on ,iż jego możliwości zarobkowe uległy od ostatniej sprawy istotnemu zmniejszeniu w związku z odejściem ze służby (...) Jego dochody wynoszące obecnie 5131,89zł są na poziomie zarobków z okresu zatrudnienia, ale wówczas otrzymywał w związku z pełnieniem służby dodatki w wysokości około 7000zł rocznie. Od ostatniej sprawy uległ pogorszeniu jego stan zdrowia. Został zaliczony do III grupy inwalidzkiej w związku z służbą i z tego tytułu otrzymuje dodatek w kwocie około 1000zł miesięcznie. W grudniu 2011roku przebył operacje wymiany stawu biodrowego i musi korzystać z rehabilitacji i fizjoterapii , uczęszczać na basen, ogólnie utrzymywać dużą sprawność fizyczną, co wymaga zaangażowania dużych środków finansowych.

W 2006 roku K. S. zaciągnął w Banku (...) z żoną kredyt hipoteczny na 10 lat w kwocie 129000zł na budowę domu. Miesięczna rata wynosi 1900zł , a do spłaty zostało 80000zł. Dodatkowo K. S. płaci 300zł alimentów na byłą żonę M. S. (2) i do sierpnia 2012roku płacił na syna M. S. (1) alimenty w kwocie po 350zł miesięcznie.

Dalej K. S. twierdził, że pomaga też swojej matce M. S. (3), wożąc ja do lekarzy , na operację, rehabilitację, na zakupy , ponosząc koszty 100-150zł miesięcznie. Na swoje jedzenie wydaje 500zł miesięcznie, na ubranie około 400zł miesięcznie. Na eksploatacje posiadanego samochodu marki V. (...) z 2001 roku wartości 15000zł wydaje 500zł miesięcznie.

Żona pozwanego prowadząc działalność gospodarczą uzyskuje dochód miesięczny rzędu 1500zł, który zabezpiecza jej podstawowe potrzeby. Pozwany wraz z żoną ponoszą dodatkowe opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego w wysokości 800 zł rocznie, ubezpieczenia samochodu około 600zł rocznie, energii elektrycznej 390zł miesięcznie, wywozu nieczystości 70zł miesięcznie, telefonu 82 zł miesięcznie, ubezpieczenia zdrowotnego 60zł miesięcznie.

K. S. podniósł także w odpowiedzi na pozew, że M. S. (2) ma mniejsze wydatki, gdyż nie musi finansować syna M. S. (1), który się usamodzielnił. M. S. (2) czerpie także dodatkowe korzyści z tytułu sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego z gospodarstwa swojego ojca i dziadka powódki. Zdaniem K. S. koszty utrzymania studenta kształtują się na poziomie 1000zł miesięcznie, przyjmując 500zł za stację i 400zł na wyżywienie. Tak więc wkład matki powódki w koszt jej nauki wyniosłyby 200-300 zł i nie byłby zbyt uciążliwy zwłaszcza ,że może ona obniżyć koszty utrzymania swojego mieszkania , gdy córka przebywa poza domem.

K. S. twierdził także, że powódka i jej matka mogły zaoszczędzić na poczet przyszłych studiów , skoro wcześniej ponosiły wydatki na wycieczki, kurs prawa jazdy, zakup laptopa.

W piśmie z dnia 4 października 2012roku powódka podniosła, że K. S.przechodząc na emeryturę otrzymał około 40000 zł odprawy emerytalnej i mając ukończoną (...) mógł wzorem innych funkcjonariuszy w jego wieku, zająć się dydaktyką w (...) (...)w L..

Dalej powódka podniosła, że K. S. po szpitalu ma prawo do bezpłatnej rehabilitacji i regularnie korzysta on , bezpłatnie jako emeryt z siłowni i sali sportowej (...) w L..

Na rozprawie dnia 9 października 2012roku powódka ograniczyła powództwo do kwoty 1200zł , a pozwany uznał powództwo do kwoty 900zł i dnia 13 listopada 2012roku wniósł, by alimenty w zmienionej kwocie ustalono od daty wydania orzeczenia, a nie jak żądała powódka od daty wniesienia pozwu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. S. urodzona dnia (...)w L.jest córką K. S.i M. S. (2), których związek małżeński rozwiązany został przez rozwód z winy K. S.wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 1 kwietnia 2005roku w sprawie sygnatura akt IC (...).

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2008 roku zasądził od K. S. na rzecz M. S. (2) rentę alimentacyjną w kwocie 300zł miesięcznie.

(dowód: akta Sądu Rejonowego w Lubaniu sygnatura RIIIC 244/07).

Wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie sygnatura akt RIIIIC 133/09 Sąd Rejonowy w Lubaniu zasądził od K. S. na rzecz jego syna M. S. (1) rentę alimentacyjną w kwocie 500zł miesięcznie , poczynając od dnia 19 sierpnia 2009 roku.

Sąd Rejonowy w Lubaniu wyrokiem z dnia 6 października 2009 roku w sprawie sygnatura akt RIIIC 156/09 zasądził od K. S. na rzecz małoletniej A. S. rentę alimentacyjną w kwocie 800zł miesięcznie , poczynając od dnia 15-go września 2009 roku do rąk M. S. (2).

(dowód : akta Sądu Rejonowego w Lubaniu , sygnatura RIIIC 156/09).

W dacie ustalania alimentów w kwocie 800zł miesięcznie A. S.była uczennicą I klasy Licem Ogólnokształcącego. Za korepetycje z matematyki i fizyki płaciła tygodniowo 30zł , a za lekcje w szkole języków obcych 100zł miesięcznie. Uczęszczała też do klubu tanecznego przy (...) (...)płacąc za zajęcia 20-30zł miesięcznie. W okresie wakacji wyjeżdżała na dwutygodniowe kolonie taneczne, których koszt wynosił 920zł. A. S.chorowała na nawracające zapalenia dróg moczowych i alergię, wydając na leki około 80zł miesięcznie. Nosiła aparat ortodontyczny wartości 2400zł i miesięcznie płaciła 60zł za wizyty u ortodonty. Koszt zakupu żywności dla A. S.wynosił 400zł-500zł miesięcznie, a zakupu odzieży 200zł miesięcznie. Podręczniki do szkoły kosztowały 700zł, opłata za komitet rodzicielski wynosiła 35zł , a za ubezpieczenie 28zł.A. S.mieszkała z matką M. S. (2)i bratem M. S. (1), który był studentem niestacjonarnych Studiów (...)w J., nie pracował i zarejestrowany był w Powiatowym Urzędzie Pracy w L.jako bezrobotny, bez prawa do zasiłku. M. S. (2)pracowała w Ł. jako kontroler techniczny i zarabiała 1350zł netto miesięcznie. Za mieszkanie płaciła 400zł miesięcznie, za energię elektryczną 120zł co dwa miesiące, za gaz 150zł co dwa miesiące. Opłata za internet wynosiła 22zł miesięcznie, za telewizję kablową 39,90zł miesięcznie, za telefon stacjonarny 50zł miesięcznie, a za telefon komórkowy około 100zł miesięcznie. Spłacała ona pożyczkę w kwocie 424zł miesięcznie zaciągnięta w celu wykonania orzeczenia w sprawie o podział majątku dorobkowego. M. S. (2)chorowała na tarczycę i z tego tytułu na leki wydawała około 100zł miesięcznie. Na zakup żywności dla siebie potrzebowała około 400zł miesięcznie, a na ubranie około 200zł miesięcznie.

(dowód : akta Sądu Rejonowego w Lubaniu sygnatura RIIIC 156/09).

W tym czasie K. S.zatrudniony był w Ł., gdzie zarabiał netto 5117,09zł miesięcznie. Mieszkał z żoną, która nie pracowała i nie czyniła starań o podjęcie zatrudnienia. K. S.wspólnie z żoną prowadził gospodarstwo domowe. Stołował się w domu . Na dojazdy do pracy wydawał 200zł miesięcznie, na żywność 500 zł miesięcznie , a na odzież 50zł miesięcznie. Rocznie otrzymywał 20000 zł z przeznaczeniem na zakup munduru i dofinansowanie do urlopu w wysokości 150zł na osobę. Rocznie płacił 535zł podatku od nieruchomości. Za energię elektryczną w sezonie letnim płacił 150zł , a w zimowym 500zł miesięcznie. Spłacał kredyt zaciągnięty na budowę domu w ratach wynoszących 1500zł miesięcznie oraz kredyt zaciągnięty na kupno samochodu. Posiadał samochód matki V. (...)wartości (...)samochód R. C.2 wartości (...) K. S.chorował na nadciśnienie i początek dyskopatii wydając na leczenie około 150zł miesięcznie. Za telefon komórkowy płacił 120zł, a na zainteresowania sportowe wydawał 100-150zł miesięcznie.

(dowód : akta Sądu Rejonowego w Lubaniu sygnatura RIIIC 156/09).

Obecnie A. S.jest studentką I roku Studiów (...)-go stopnia Wydziału P.na kierunku O. U. P. we W..

(dowód: zaświadczenie U. P.we W.z dnia 4 X 2012roku k-61, decyzja z dnia 17 lipca 2012ro U. P. we W.k-17 ).

A. S. wynajmuje pokój za 500 zł miesięcznie plus opłaty za energię, elektryczną , gaz i wodę wynoszące około 150zł miesięcznie. Na uczelnie dojeżdża autobusem , kupując bilet miesięczny za 50 zł. Oblicza , że na zakup żywności, pomocy szkolnych i koszty dojazdu potrzebuje około 500 zł. N a zakup odzieży około 100zł miesięcznie, 100-130zł miesięcznie płaci za telefon komórkowy.

Nadal choruje na alergię i nawracające infekcje dróg moczowych. Ma także dolegliwości ginekologiczne i nawracającą anemię. Na leczenie wydaje około 200zł miesięcznie i 30zł płaci za wizytę u ortodonty. Co 2 tygodnie przyjeżdża do matki M. S. (2), od której dostaje 200zł miesięcznie oraz artykuły spożywcze w postaci mięsa, wędlin ,serów napojów .Przejazd w jedną stronę busem kosztuje 22zł

(dowód : zaświadczenie lekarskie (...) w L. k-19, zeznania słuchanej w charakterze strony A. S. k-79, faktury Apteki (...) o (...) k-20-23, potwierdzenie opłat Banku (...) k-27, potwierdzenie przelewu k-28 ,61 potwierdzenie zapłaty za rzecz (...) Sp (...) k-29).

Matka powódki M. S. (2) obecnie mieszka sama, gdyż M. S. (1) przed dwoma laty wyprowadził się usamodzielnił i podjął pracę

(dowód: oświadczenie M. S. (2) z dnia 20 sierpnia 2012r k-39, zeznania powódki A. S. k-76).

M. S. (2)nadal pracuje w (...) (...) (...) w L.jako pracownik cywilny , gdzie zarabia netto 1416,12 zł miesięcznie .W lipcu 2012roku otrzymała jednorazową nagrodę uznaniową wynoszącą netto 487z,67zł i dopłatę do wypoczynku w kwocie 560zł.

(dowód : zaświadczenie (...) z dnia 8 października 2012roku k-62).

Płaci ona 500 zł miesięcznie z tytułu czynszu za mieszkanie i funduszu remontowego, 5,40zł z tytułu podatku od nieruchomości , 66,77zł miesięcznie za energię elektryczną, 64,20zł miesięcznie za gaz , 18,50zł za abonament RTV, 73,75zł za telefon komórkowy, 44zł za telewizję kablową. M. S. (2) zaciągnęła kredyty na aparat ortodontyczny dla A. S., na zakup laptopa i pożyczkę na remont mieszkania, które spłaca w ratach po 122,46zł,141,36zł i 130,10zł

(dowód: dowody wpłaty na rzecz Urzędu Miasta L. k-36, polecenie przelewu k-38, dowody opłat na rzecz (...) Sp (...) k-37, dowód wpłaty na rzecz Gazowni (...) k-40, dowód wpłaty z tytułu abonamentu RTV k-40, faktura (...) Sp (...) k-42, faktura Vat Telewizji (...) k-43, dowody wpłat na rzecz (...) Bank SA-Lt, (...) Finanse SA , (...) Finanse SA k-41 ).

K. S.od listopada 2010roku jest na emeryturze , która wraz z dodatkiem z tytułu III grupy inwalidzkiej wynosi 5131,89zł miesięcznie netto. Kończąc pracę zawodową otrzymywał ponad 40000zł odprawy, którą przeznaczył na wykonanie podjazdu i tarasu w domu stanowiącym jego współwłasność z żoną. Nadal spłaca w ratach po 1900zł miesięcznie kredyt hipoteczny zaciągnięty na budowę domu. Budynek jest parterowy o powierzchni użytkowej 170metrów kwadratowych, łącznie z garażem. K. S.płaci miesięcznie 80zł za telefon, 62 zł za C. (...), ponosi koszty eksploatacji samochodu marki V. (...)z 2001 roku. Ubezpieczenie tego samochodu wynosi 400zł rocznie. Na zakup żywności dla siebie potrzebuje 500zł miesięcznie , a na odzież 400zł miesięcznie. K. S.choruje na nadciśnienie tętnicze ,żylaki kończyn dolnych, chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa. Jest po operacji endoprotezoplastyki biodra prawego. Uczęszcza na basen i masaże , płacąc 160zł miesięcznie. Korzysta też z zajęć na siłowni. Na lekarstwa wydaje miesięcznie 150zł. Od sierpnia 2012roku zaprzestał płacenia alimentów na syna M. S. (1). Jego żona M. S. (4)w grudniu 2009 roku podjęła działalność gospodarczą. Prowadząc (...)zarabia około 1500zł miesięcznie. Ze swoich środków płaci ona 390zł miesięcznie za energię elektryczną, 68zł za wywóz nieczystości, płaci za swój telefon, internet, 200-250zł rocznie płaci za ubezpieczenie samochodu R. C., rok produkcji 1999 i ponosi koszty swojego utrzymania.

(dowód : zeznania słuchanego w charakterze strony K. S. k-74,76, potwierdzenia operacji Banku (...) SA w W. k-9-11, zaświadczenie lekarskie z dnia 3 października 2012r k-63, oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku , dochodach i źródłach utrzymania K. S.-64,65,decyzja Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego (...) z 29 lutego 2012r k-68, wyciągi Banku (...) k- 69-72 ).

Analizując powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Obowiązek alimentacyjny K. S. wobec powódki A. S. wynika z art. 133 par 1 krio mówiącego o tym, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody w majątku dziecka wystarczają na pokrycie jego utrzymania i wychowania.

A. S. nie posiada osobistego majątku, nieprzerwanie kontynuuje naukę z dobrymi efektami i dlatego na jej rodzicach nadal spoczywa obowiązek alimentacyjny.

Zakres tego obowiązku w myśl art. 135 par 1 krio zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. A. S.w październiku 2012roku podjęła studia stacjonarne na U. we W.. Znaczna odległość położenia tej uczelni od jej miejsca zamieszkania zmusiła powódkę do najmu stacji we W.. Ponoszona z tego tytuł u opłata odpowiada przeciętnym kosztom najmu i eksploatacji lokali w tym mieście, czemu nie przeczy pozwany w odpowiedzi na pozew. Również szacowane przez niego koszty wyżywienia powódki określone kwotą 400zł miesięcznie pokrywają się z rzeczywistością , gdyż A. S.oblicza, że na zakup żywności, pomocy szkolnych i dojazdy na uczelnie potrzebuje miesięcznie około 500zł. Nie są to jednak wszystkie niezbędne koszty jej utrzymania, bo na zakup odzieży potrzebuje około 100zł miesięcznie, opłata za telefon komórkowy wynosi około 115zł, a przejazdy do domu rodzinnego kosztują około 90zł miesięcznie. Powódka zawsze była wątłego zdrowia, ale w ostatnich latach nasiliły się objawy jej dolegliwości zdrowotnych, z czym wiążą się rosnące koszty leczenia ortodontycznego, anemii, alergii, dróg moczowych i rodnych.

Określone przez powódkę koszty utrzymania, które w sumie wynoszą około 1555zł , wliczając w to opłaty mieszkaniowe, telefoniczne, zakup żywności, odzieży, pomocy szkolnych, koszty przejazdów i leczenia nie są wygórowane.

A. S. będąc dopiero na I roku studiów stacjonarnych nie nabyła jeszcze uprawnień do stypendium naukowego, a przy dochodach rodziców nie może też liczyć na stypendium socjalne.

Kontynuacja nauki poza miejsce stałego zamieszkania i pogarszający się stan zdrowia spowodował wzrost kosztów utrzymania powódki, uzasadniający żądanie podwyższenia świadczeń alimentacyjnych pozwanego w oparciu o art. 138 krio, zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Od czasu ustalenia alimentów w wysokości 800zł miesięcznie uzasadnione koszty utrzymania powódki wzrosły z kwoty 1104zł w 2009 roku do kwoty 1555zł. W tym okresie zarobki M. S. (2) wzrosły zaledwie o 66zł , a dochody K. S. wzrosły o 14 zł. Przy tak nieznacznej zmianie uposażenia matka powódki nie może z własnych środków pokryć wszystkich rosnących kosztów utrzymania córki. Ze swojego obowiązku alimentacji wywiązuje się ona poprzez dostarczanie córce produktów żywnościowych i pieniędzy w kwocie 200zł miesięcznie. Spłaca ona też raty kredytu zaciągniętego na kupno aparatu ortodontycznego dla córki i laptopa. W ostatnim roku pokryła również koszty kursu prawa jazdy i poniosła dodatkowe opłaty związane z przygotowaniem i przyjęciem powódki na studia. Ponosi ona też pełne koszty eksploatacji mieszkania, do którego wraca A. S. w wolnym od nauki czasie.

Od ostatniego orzeczenia alimentów pogorszył się stan zdrowia pozwanego, który w 2011 roku przebył operację stawu biodrowego. Zajęcia podnoszące jego ogólną sprawność fizyczną kosztują miesięcznie 160 złotych. Wydatki na zakup leków nie zmieniły się od ostatniego orzeczenia. Obecnie inaczej rozkładają się wydatki pozwanego. Gdy ostatnio ustalano alimenty, żona pozwanego nie pracowała. K. S. ze swoich dochodów utrzymywał żonę, spłacał kredyt, ponosił wszystkie opłaty mieszkaniowe, koszty dojazdu do pracy, płacił alimenty na powódkę, jej matkę M. S. (2) i jej brata M. S. (1). W sierpniu 2012 roku ustał obowiązek alimentacyjny K. S. na rzecz syna M. S. (1). Żona pozwanego w grudniu 2009 roku podjęła działalność gospodarczą i obecnie ze swoich dochodów ponosi koszty swojego utrzymania, opłaca energię elektryczną, telefon, internet, wywóz nieczystości. Udział żony pozwanego w kosztach utrzymania małżeństwa i zaprzestanie płacenia przez K. S. alimentów na rzecz syna M. S. (1), znacznie poprawiło położenie materialne pozwanego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem dzieci mają prawo do życia w takich samych warunkach jak rodzice. W sytuacji A. S. i K. S. zasada ta nie jest w pełni realizowana. Pozwany posiada oddany do użytku dom mieszkalny dużej wartości, w którym za samą budowę tarasu i podjazdu zapłacił 40 tys. złotych. Budowa tarasu nie należy do koniecznych wydatków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, a jednak pozwanego było na to stać. O jego zamożności świadczy także posiadanie dwóch samochodów. Twierdzi on, że na odzież w tym sportową, wydaje 400 złotych miesięcznie, podczas gdy powódce na ten cel musi wystarczyć tylko 100 złotych miesięcznie.

Istotna zmiana stosunków jaka zaszła od czasu ustalenia alimentów po 800 złotych miesięcznie uzasadnia w oparciu o art. 138 krio podniesienie świadczeń alimentacyjnych K. S. na rzecz A. S. do kwoty 1,100 złotych miesięcznie poczynając od daty podjęcia przez powódkę nauki poza miejscem zamieszkania. Alimenty w wysokości 1,100 złotych odpowiadają w myśl art. 135 par. 1 krio możliwościom majątkowym i zarobkowym pozwanego oraz potrzebom powódki, które przy dodatkowym nakładzie finansowym M. S. (2) w granicach jej możliwości materialnych zostaną zaspokojone.

W tych warunkach orzeczono jak w sentencji w pozostałej części oddalając powództwo jako zbyt wygórowane i umarzając postępowanie w części żądania cofniętego przez powódkę na zasadzie art. 355 par. 1 kpc. Orzeczenie o kosztach oparto o przepis artykułu 108 par. 1 kpc, a rygor natychmiastowej wykonalności nadano w myśl artykułu 333 par. 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Hanna Królicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  B. Niderfier-Turkiewicz
Data wytworzenia informacji: