Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 103/13 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Lubaniu z 2013-04-05

Sygn. akt II K 103/13

W Y R O K Ł Ą C Z N Y

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 kwietnia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Lubaniu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Bartosz Gajewski

Protokolant Małgorzata Łasecka

w obecności Prokuratora Zbigniewa Harasimiuka

po rozpoznaniu dnia 05.04.2013 r. sprawy o wyrok łączny

(...) urodz. (...) w L.,

syna - A. i K. z d. S.

skazanego prawomocnymi wyrokami :

1.  Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 28.02.2008 r. w sprawie sygn. akt II K 5/08 obejmującym skazania w sprawie Sądu Rejonowego w Lubaniu sygn. akt VI K 70/05 oraz w sprawie Sądu Rejonowego w Lubaniu sygn. akt VI K 146/05 , na karę łączną 12 (dwunastu) miesięcy ograniczenia wolności ,

2.  Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 09.09.2011 r. w sprawie sygn. akt II K 559/11 , za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 283 kk w zw. z art. 64 § 1 kk , popełniony w dniu 10.07.2011 r. , na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 (pięć) lat , której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 14.06.2012 r. w sprawie sygn. akt II Ko 617/12,

3.  Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 28.05.2012 r. w sprawie sygn. akt II K 235/12 , za:

- czyn z art. 279 §1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk , popełniony w dniu 25.03.2012r. , na karę 1 ( jednego ) roku i 2 ( dwóch ) miesięcy pozbawieni wolności ,

- czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk , popełniony w okresie od 1995 r. do sierpnia 2005 r. , na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności ,

po czym wymierzono karę łączną 1 ( jednego) roku i 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności

4.  Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 18.07.2012 r. w sprawie sygn. akt II K 350/12 , za czyn z art. 178a§1 kk ,popełniony w dniu 29.04.2012 r. na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności , z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 (trzy) lat,

I.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. postępowanie w sprawie wydania wyroku łącznego umarza,

II.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz obrońcy z urzędu J. R. kwotę 147,60 ( sto czterdzieści siedem złotych 60/100 ) w tym VAT, tytułem nieopłaconej obrony udzielonej z urzędu ,

III.  na podstawie art. 624 § 1 k.k. zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów

postępowania w sprawie i kosztami tymi obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

.

W dniu 01.02.2013 r. do tutejszego Sądu wpłynął wniosek skazanego M. B. o wydanie wyroku łącznego obejmującego skazania z wyroków wydanych przez Sąd Rejonowy w Lubaniu w sprawach II K 235/12 i II K 559/11.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

M. B. został prawomocnie skazany między innymi wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 09.09.2011 r. w sprawie II K 559/11, za czyn z art. 279§1 kk, popełniony w dniu 10.07.2011 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, którą następnie postanowieniem z 27.09.2012 r. zarządzono wykonać.

(dowód : wyrok – k. 20 , karta karna – k. 9)

Następnie wyrokiem z dnia 28.05.2012 r. w sprawie IIK 235/12 za czyny z art. 279 § 1 i z art. 278 § 1 k.k., popełnione w dniu 25.03.2012 r., na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

(dowód : wyrok – k. 21 karta karna – k.9 )

Wyrokiem z dnia 18.07.2012 r. w sprawie II K 350/12, za czyn z art. 178a§1 kk, popełniony w dniu 29.04.2012 r., na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 3 lata.

(dowód : wyrok – k.22, karta karna – k. 9)

Nadto Sąd Rejonowy w Lubaniu w dniu 28.02.2008 r. w sprawie II K 5/08 wydał w stosunku do skazanego wyrok łączny obejmujący wszystkie jego uprzednie skazania.

(dowód : karta karna – k.10 )

Z informacji uzyskanych od Aresztu Śledczego w L. wynika, iż ocena zachowania skazanego jest przeciętna

(dowód: opinia – k. 11)

SĄD ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

Zgodnie z dyspozycji art. 569 § 1 k.p.k. wynika, iż wyrok łączny wydaje się, "jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby skazanej prawomocnie wyrokami różnych sądów". Warunki do orzeczenia kary łącznej określa z kolei art. 85 k.k. i zachodzą one wówczas, gdy "sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, choćby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu".

Jako że przy wydaniu wyroku sąd ma obowiązek brać pod uwagę wszystkie skazania, a nie tylko te, do których we wniosku odwołuje się wnioskodawca, Sąd Rejonowy rozważył, czy w przypadku pozostałych wyroków warunki do ich połączenia nie występują. Datą graniczną zaś tej analizy był prawomocny wyrok łączny z 28.02.2008 r. (II K 5/08), który swym zakresem obejmował wszystkie uprzednie skazania.

W realiach rozpoznawanej sprawy, zdaniem Sądu Rejonowego, wskazane wyżej warunki do wydania wyroku łącznego zachodziły w stosunku do wyroków opisanych w pkt 3 i 4 jego części wstępnej.

Jest niewątpliwym wszak, że w tych wypadkach skazany popełniał kolejne przestępstwo zanim zapadł wyrok skazujący za którekolwiek z tych przestępstw. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 18.07.2012 r. (II K 350/12) został uznany za winnego czynu popełnionego w dniu 29.04.2012 r. a więc przed datą wydania wyroku przez Sąd Rejonowy w Lubaniu w sprawie II K 235/12.

Pomimo jednak tej możliwości, Sąd nie zdecydował się na połączenie w/w wyroków.

Wprawdzie zgodnie z art. 89 § 1 k.k. Sąd – łącząc karę bezwzględną pozbawienia wolności z karą pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania miał możliwość orzeczenia kary łącznej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania to jednak z tej możliwości nie skorzystał. Nie ma bowiem żadnej gwarancji – mając na względzie przeszłość kryminalną skazanego - że w wyznaczonym okresie próby nie popełni on kolejnego przestępstwa. To założenie spowodowało, że Sąd nie połączył wyroków w sprawie II K 235/12 i II K 350/12.

Sąd mógł również w tym wypadku połączyć w/w wyroki i orzec karę bezwzględną (art. 89 § 2 k.k.). Z tej możliwości również nie skorzystał uznając, że najwłaściwszym rozwiązaniem będzie pozostawienie tych wyroków do odrębnego wykonania.

W pozostałym zakresie, wobec braków warunków formalnych do połączenia wyroków jednostkowych, Sąd postępowanie umorzył.

Orzeczenie o kosztach ustanowionego obrońcy z urzędu oparte zostało na podstawie przepisów wymienionych w pkt II części dyspozytywnej wyroku.

Natomiast w oparciu o treść art. 624 § 1 k.p.k. Sąd zwolnił oskarżonego od konieczności ponoszenia kosztów postępowania, a decyzja taka podyktowana była trudną jego sytuacją majątkową, związaną przede wszystkim z izolacją.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lucja Laur
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartosz Gajewski
Data wytworzenia informacji: